Örnek Dernek Tüzükleri
 
Tüzükte Bulunması Gereken Maddeler

Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

- Derneğin adı ve merkezi.
- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
- Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
- Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
- Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı,

görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
- Derneğin borçlanma usulleri.
- Derneğin iç denetim şekilleri.
- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
- Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Tüzük Değişikliği Yapıldığı Taktirde

- 3 Adet tüzük (tüzük değişikliklerinin işlenmiş haliyle)
- 1 Adet tüzük değişikliği listesi ( Maddenin eski ve yeni halini gösterir şekilde
- Tüzüğün tüm sayfaları ve son sayfası yönetim kurulunca imza edilecektir ve genel kurul evraklarına ilave edilecektir.

Ayrıca Dernek tüzükleri disket içinde elektronik ortamda İl Dernekler Müdürlüğüne getirilecektir.
Not: Spor Kulübü Derneklerinin tüzüklerinde kulübün forma rengi belirtilmelidir.